Uppsala – Sydöstra stadsdelarna 2050

av chapyl
0 kommentar

Jag flyttade till Uppsala våren 2011. Det går inte att ta miste på hur snabbt Uppsala växer och stadsplanering för var alla nya uppsalabor ska bo är ett viktigt arbete. Det i särklass största planeringsarbetet rör vad som benämns sydöstra stadsdelarna. Kommunen har tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna. Planen omfattar Bergsbrunna, Sävja, Vilan, Nåntuna m.fl. Den ska vara vägledande i kommande utveckling av området som ska få 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser fram till år 2050. Förslaget var ute på samråd 2 mars–15 maj 2020.

Det är mycket viktigt att denna utbyggnad blir så bra som möjligt.

I arbetet finns flera utmaningar. Hur skapar vi en klimatpositiv stadsdel?  För att det ska bli verklighet krävs nytänkande kring arbetssätt, återbruk av byggmaterial, logistik, tekniska innovationer och mycket annat. En annan utmaning rör utbyggnadstakten som gör att området kommer att ha pågående byggprojekt 30 år framåt. Det gäller att få till en fungerande helhet.  Ytterligare en utmaning är att värna om viktiga naturområden i området och bevara åkermark.

För att det ska bli så bra som möjligt krävs självklart en bra samrådsprocess. Samrådsperioden inleddes den 2 mars och totalt ordnades tre samrådsmöten. Vid det första mötet i Sävja 7 mars deltog totalt cirka 350 personer. Det andra mötet, 23 mars, fick på grund av coronapandemin hållas som ett webbinarium där drygt 120 personer deltog. Det sista samrådsmötet hölls 15 april, också det som webbinarium.

Kommunen har fått in omkring 350 synpunkter från både privatpersoner och organisationer och myndigheter.

Uppsala är ett av regeringens prioriterade områden i en satsning på nya hållbara städer och stadsdelar. Utvecklingen av de sydöstra stadsdelarna är en del av den satsningen.

Ta del av materialet kring Sydöstra stadsdelarna. 

Nedan ser du några bilder från området idag och hur det skulle kunna se ut i en framtid, säg 2050.

Ta tag i markören i mitten av bilden och flytta vänster-höger.

Norra och mellersta Sävja.

Södra Sävja.

Söder om Bergsbrunna och i området kring tänkt stationsläge.

Fler inlägg i samma kategori

Skriv en kommentar