UPPSALAPAKETET ÄR EN HISTORISK SATSNING PÅ HÅLLBART RESANDE OCH BOSTÄDER

– EN SEGER FÖR MILJÖPARTIET

En av Miljöpartiets viktigaste frågor i Uppsala och regionen blir nu verklighet i den statliga satsningen på hållbara städer.

Uppsalapaketet är en viktig satsning som innebär fyrspår till Uppsala, ny station i Bergsbrunna, kapacitetsstark spårväg och 33000 nya bostäder.

Nu säkerställer vi möjligheten att få in fyra spår mellan Stockholm och Uppsala och satsa på spårväg i Uppsala . Det här är en seger för Miljöpartiet som visar att vi gör skillnad i svensk politik.

Regeringen har identifierat Uppsala som en av de mest prioriterade områden i Sverige för stadsutveckling.

En av Miljöpartiets viktigaste frågor i Uppsala och regionen blir nu verklighet i den statliga satsningen på hållbara städer.

Uppsalapaketet är en viktig satsning som innebär fyrspår till Uppsala, ny station i Bergsbrunna, kapacitetsstark spårväg och 33000 nya bostäder.

Nu säkerställer vi möjligheten att få in fyra spår mellan Stockholm och Uppsala och satsa på spårväg i Uppsala . Det här är en seger för Miljöpartiet som visar att vi gör skillnad i svensk politik.

Regeringen har identifierat Uppsala som en av de mest prioriterade områden i Sverige för stadsutveckling.

Uppsalapaketet

I september 2017 stod det klart att södra Uppsala är ett av nio områden i landet som ska ingå i regeringens satsning på nya hållbara stadsdelar och städer. Sedan dess har förhandlingar pågått om vad som ska ingå i satsningen och vilka åtaganden de tre parterna, staten, Uppsala kommun och Region Uppsala, ska stå för. I det framförhandlade förslaget som nu presenteras ingår satsningar och åtaganden för såväl staten, kommunen och regionen. Uppsalapaketet innehåller flera områden för hållbar utveckling i södra Uppsala och får en stor betydelse för hela huvudstadsregionen.

 

Investeringar i fyra spår och spårväg

Investeringarna i en spårbunden kollektivtrafiksatsning på Ultunalänken och Kunskapsspåret uppgår sammanlagt till cirka fyra miljarder kronor. Ultunalänken ska gå från Bergsbrunna stationsläge över Fyrisån till Ultuna och vidare till Gottsunda. Kunskapsspåret sträcker sig från Gottsunda och Ultuna norrut in till Uppsala resecentrum.
Staten öppnar upp för att finansiera hälften av kostnaden för Ultunalänken som beräknas kosta upp emot 1,8 miljarder kronor. Även för Kunskapsspåret finns goda möjligheter att via pengar från stadsmiljöavtalen och länstransportplanen få upp till hälften av finansieringen från staten.
Utbyggnaden av fyra spår mellan Uppsala resecentrum och Bergsbrunna, ny tågstation, Ultunalänken och Kunskapsspåret ska stå klart år 2029. Utbyggnaden av fyra spår på den resterande sträckan mellan Bergsbrunna och länsgränsen till Stockholm ska vara klar senast år 2033.
– Från Miljöpartiets sida är vi glada att det här avtalet med staten äntligen ger fyra järnvägsspår mellan Uppsala och länsgränsen vid Arlanda och säkerställer möjligheten att satsa på spårväg i Uppsala. Det här är en seger för Miljöpartiet som visar att vi gör skillnad i svensk politik
Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)
– Uppsalapaketet är en omfattande satsning på infrastruktur, kapacitetsstark kollektivtrafik i form av spårväg, bostadsbyggande och fortsatt ekonomisk utveckling för Uppsala och hela länet. Det är en viktig åtgärd för resenärer i alla länets kommuner
Malena Ranch (MP), regionråd
– Fyra spår är mycket viktigt för att Uppsala län ska få en fortsatt positiv utveckling. Det innebär en betydligt bättre situation för alla som dagligen pendlar mellan Uppsala och Stockholm. Uppsalapaketet innebär viktiga satsningar på kapacitetsstark kollektivtrafik som spårväg och tåg som starkt bidrar till regional utveckling i hela länet.
Jenny Lundström (MP), regionråd
– I Uppsala har vi länge haft politisk samsyn i frågan om fyrspår, nu har vi äntligen kunnat gå från ord till handling också på statlig nivå. Nya bostäder måste planeras tillsammans med kapcitetsstark kollektivtrafik om vi ska kunna bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, Uppsalapaketet är därför en win-win.
Niclas Malmberg (MP), riksdagsledamot

Kontakta oss om du vill ha mer information!