Hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Det finns många sätt hälso- och sjukvården kan arbeta med hälsofrämjande åtgärder. Alkoholprevention, Fysisk aktivitet, Hälsofrämjande arbetsplats, Hälsofrämjande förhållningssätt, Hälsofrämjande primärvård, Hälsofrämjande vårdmiljö, Matvanor, PROM (resultatmått som grundas på patientens självrapporterade beskrivning), Psykisk hälsa, Riktade hälsosamtal, Tobaksprevention m.m.

Kunskap om sjukdomar

Regionerna har ett viktigt ansvar att ligga i framkant i att säkerställa en god vård och ett bra bemötande, även vad gäller sjukdomar där det för närvarande kan finnas behov av mer kunskap. En sådan sjukdom är ME/CFS där den drabbade patienten domineras av kroniskt trötthetssyndrom men också en rad av andra symtom. Dessvärre är det tydligt att det fortfarande finns mycket lite kunskap kring sjukdomen i samhället generellt. Det finns behov av forskning men också hur bemötandet i hälso- och sjukvården och med Försäkringskassan kan bli bättre. Det allra mest allvarliga är det faktum att det för många drabbade tar mycket lång tid att ens få en diagnos. Utifrån tidigare samtal och erfarenhet av det stora tryck som Stora Sköndals ME-mottagning, som för närvarande är en av få mottagningar, upplever har jag förstått det behov som finns såväl i vår region som i andra regioner att se hur vi på bästa sätt kan säkra diagnostisering samt främja ett bra bemötande och en god vård för patienter med ME/CFS. Sett till att vårt län har ett av Sveriges ledande universitetssjukhus i Akademiska sjukhuset så torde förutsättningarna vara goda för att kunna starta upp liknande mottagning som den i Sköndal.

Medarbetare med olika erfarenheter

Region Uppsala har som stor arbetsgivare ett ansvar att säkerställa rekrytering av personer med olika former av funktionsnedsättning, såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning. Det är viktigt för Region Uppsala som kan ta till vara den kunskap som personer med funktionsnedsättning har och om erfarenheter av bristande tillgänglighet, förståelse m.m. som kan bidra till att utveckla verksamheten. Inspirerande exempel finns via utmärkelsen Visa vägen.