Boende

Blandad bebyggelse

Det är viktigt med blandad bebyggelse genom att det byggs fler hyresrätter i villaområden och att bygga fler bostadsrätter och småhus i områden där de flesta bor i hyresrätt idag.

Fler byggaktörer

Det finns ett behov av fler byggaktörer. Miljöpartiet vill att byggsektorn ska fungera bättre genom ökad konkurrens. Vi fokuserar på att förbättra förutsättningarna för små- och medelstora byggföretag så att fler ska kunna vara med och bygga vårt hållbara samhälle.

Friska hus

Ingen ska bli sjuk av sin bostad. Många byggmaterial avsöndrar hälsoskadliga ämnen i inomhusluften och kan dessutom medföra en negativ miljöpåverkan. Hälsoskadliga material ska inte få användas vid byggnation. Alla nybyggda bostäder, förskolor och skolor ska vara giftfria senast år 2025.

Boendekostnad

Hyressättningen regleras av det så kallade bruksvärdessystemet och bestäms av kollektiva förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägare. Grunden för förhandlingssystemet bygger i sin tur på Hyresförhandlingslagen och Jordabalken. Det är alltså inte enskilda kommuner, utan riksdagen, som kan bestämma hur hyressättningen går till.
Miljöpartiet anser att bruksvärdessystemet är bra och är emot att det införs marknadshyror nationellt.
För att lösa bostadsbristen vill vi istället att staden aktivt ska främja fler billiga och överkomliga bostäder. Där ingår att bygga både hyresrätter med lägre hyra än idag samt kostnadseffektiva bostadsrätter för att säkerställa en bra blandning av upplåtelseformer, men också att satsa på alternativa boendeformer som exempelvis kollektivboende och bygga för olika behov.

Klimatsmart

Byggsektorn behöver ställa om. Idag står den för nästan en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Miljöpartiet har länge drivit att det ska ställas höga miljö-, energi- och klimatkrav vid både nybyggen och renovering. Vi börjar få gehör nu. Vi vill också bygga mer i trä. Trähus är mer klimatsmarta än betonghus. Träd binder koldioxid, tillverkning av betong skapar utsläpp. När råvarorna, skogen, finns lokalt bidrar vi också till en levande landsbygd. Det som byggs ska också hålla högre kvalitet än idag. Vi vill ha fler hus som byggs för att enkelt kunna byggas om, det är bra för både människa och miljö.

Segregation

Sverige har en väl utvecklad välfärd och till stora delar en välmående befolkning. Trots detta finns det människor som lever i utsatthet och i ett utanförskap. Det finns i dag tydliga exempel på utsatta områden där arbetslösheten är stor, skolresultaten låga och där många lever på försörjningsstöd och sociala insatser. Barn i dessa områden riskerar att växa upp till en ny generation i utanförskap. Socialt hållbara städer och samhällen har förmågan att bryta utanförskap och minska segregation. Det socialt hållbara samhället skapar och upprätthåller en generell och jämställd välfärd, och kan genom det lösa sociala
problem. Detta är ett fundamentalt krav för att skapa ett tillitsfullt samhälle som förmår bygga ett socialt kapital, minska utanförskap och minska segregation. Bostadsområden ska präglas av en blandning av bostadstyper. Villaområden där de flesta bor i ett ägt boende behöver till exempel kompletteras med hyresbostäder. Statliga hyresgarantier möjliggör för fler familjer att kunna ta steget över tröskeln och in på den trygga bostadsmarknaden och få ett hyreskontrakt. Målgruppen är exempelvis hushåll som har betalningsförmåga utan försörjningsstöd men andra typer av svårigheter att få hyreskontrakt.

Studentbostäder

Bristen på bostäder ska inte vara en anledning för en student att tacka nej till en utbildning. Studenter måste inte nödvändigtvis bo i en särskild studentbostad utan bostadsmarknaden bör i första hand vara generell, där de flesta studenter bor i samma hus som andra personer. För studenter, liksom för andra med låga inkomster, krävs att det finns bostäder med rimliga boendekostnader. Fler studentbostäder gör att andra än studenter får möjlighet till en bostad, eftersom trycket på hela bostadsmarknaden minskar.