Arbete

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitiken ska verka för en väl fungerande arbetsmarknad i hela landet och då är utbildningspolitiken och ekonomiska politiken viktiga. Arbetsmarknaden behöver bli bättre på att matcha arbetsgivare och arbetstagare. Vi värnar den svenska modellen där arbetsmarknadens parter gemensamt förhandlar fram vad som ska gälla på arbetsmarknaden genom kollektivavtal. Modellen bygger på att en hög andel av arbetstagarna är fackföreningsanslutna, och den fackliga organiseringen bör uppmuntras. Vår politik ska ge alla människor möjlighet att efter sina förutsättningar genom arbete bidra till samhället. Den gröna omställning som vi vill se med massiva investeringar i hållbar infrastruktur, energieffektiviseringar och förnyelsebar energi kommer att skapa massor av jobb redan nu och dessutom göra svenska företag konkurrenskraftiga och i framkant när resten av världen följer efter.

Arbetsförmedlingen

Miljöpartiet vill modernisera hur förmedlingen av arbete sker i Sverige. Det är uppenbart att Arbetsförmedlingen har svårt att leva upp till de krav som dagens arbetsmarknad ställer. Vare sig arbetssökande eller arbetsgivare tycker att Arbetsförmedlingen passar deras behov. Arbetsförmedlingen behöver individanpassas. En effektiv förmedling av rätt jobb till rätt individ måste bli högsta prioritet. Arbetsförmedlingen bedriver ett utvecklingsarbete med målsättningen att ge mer kvalificerad service åt arbetssökande och arbetsgivare. Det är ett omfattande och långsiktigt arbete som sträcker sig flera år framåt.

Arbetskraftsinvandring

Vårt land är en plats dit människor vill komma för att jobba, studera och forska. Genom att erbjuda bra arbetsvillkor och korta handläggningstider hoppas vi att fler vill leva och arbeta här. En öppen arbetskraftsinvandring är viktig för Sveriges utveckling och ekonomi, för företagen som kan hitta arbetskraft och för alla dem som får en chans att arbeta i Sverige. Miljöpartiet är stolta över Möjligheten att kunna söka sig till ett annat land för att arbeta är en grundläggande frihet för individen och en vinst för landet. Sveriges öppna system för arbetskraftsinvandring och vill utveckla det ytterligare. Ett öppet regelverk ställer samtidigt krav på nationella regleringar och internationella samarbeten för att motverka diskriminering, dåliga arbetsvillkor och oseriösa arbetsgivare. Människor som arbetskraftsinvandrar ska ha lika goda förutsättningar på arbetsmarknaden som andra arbetstagare i Sverige.

Arbetslöshet

Det är genom kraftfull arbetsmarknadspolitik som vi löser arbetslösheten. För Miljöpartiet är utbildning nyckeln till att komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill förbättra villkoren för småföretag så att de kan anställa fler. Arbetsmarknaden är i stort behov av fler medarbetare. Personer behöver därför matchas dit jobben finns.

Arbetslöshetsförsäkring

Vi vill införa en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla och vi vill höja golvet och taket i a-kassan.

Arbetsmiljö

Det är viktigt att komma till rätta med arbetsmiljön. Den ökande psykiska ohälsan är förödande för både individen och samhället och behöver bemötas på flera sätt. Vi måste bryta de bakomliggande orsakerna, t ex för få chefer på stora grupper anställda i kvinnodominerade branscher och osäkra anställningsvillkor. Vi behöver fler insatser som kan sättas in i ett tidigt skede, så som bättre möjligheter att vidareutbilda sig och byta tjänst mitt i livet – när jobbsituationen blir ohållbar måste något kunna göras innan botten nås. Slutligen behöver vi förbättra vården av psykisk ohälsa för att ge bättre hjälp i de fall då sjukskrivning trots allt blir nödvändigt.

Arbetsrätt

Vi vill värna en fungerande arbetsrätt och ge arbetstagare inflytande över både arbetets innehåll och arbetstiden. Arbetstagare ska ha goda utvecklingsmöjligheter och känna sig delaktiga, trygga och respekterade. Alla har rätt till friskvård och en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Arbetsrätten behöver moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som det behöver finnas en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter. Arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar. 

Arbetstid

Det är viktigt att människor ska ha mer makt över sin tid och därför behövs reformer som sänker normalarbetstiden och ökar människors möjligheter att påverka sin arbetstid och sina arbetsvillkor.  Arbetstiden är ofta dåligt fördelad över arbetslivet. Arbetstiden behöver vara mer fexibel för människors olika behov och livsfaser, och vi vill stegvis sänka normalarbetstiden. Den som vill ska kunna välja kortare arbetstid i stället för högre lön. Det är särskilt viktigt att se över arbetstiden för dem som arbetar inom omsorgen. Där upplever de anställda ofta stress, en orimlig tidspress, fysiskt ansträngande arbete och dåliga arbetstider. Miljöpartiet står bakom allas rätt till heltid, samtidigt som det är viktigt att det ska vara en möjlighet att arbeta deltid för alla som behöver öka flexibiliteten i livet. Det gäller inte minst småbarnsföräldrar och äldre som närmar sig pensionen. Vi behöver också mer av förebyggande åtgärder för att minska stressrelaterade sjukskrivningar. Här handlar det också om att skapa ett mer hållbart arbetsliv med möjlighet till minskad arbetstid och mer flexibilitet.

Ekonomi

Utöver de skattesänkningar vi vill göra för småföretagen vill Miljöpartiet sänka momsen på arbetsintensiva tjänster som t.ex. reparationer och frisörbesök.

Jämställdhet

En modern arbetsmarknad är en jämställd arbetsmarknad. Lika lön för lika arbete har varit ett slagord som använts i generationer men som fortfarande inte har blivit verklighet. Det som avgör vilket jobb du får ska inte vara ditt kön, din hudfärg eller ditt namn. Diskriminering drabbar inte bara individen, utan är också kostsam för samhället. Den strukturella diskrimineringen finns inom alla områden i arbetslivet, när det gäller lön, anställningsformer och arbetstid. Jämställda löner och ekonomisk självständighet är viktigt för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män.  I dag skiljer sig villkoren på arbetsmarknaden åt mellan kvinnor och män. Kvinnor arbetar i större utsträckning deltid och har tidsbegränsade anställningar. Samtidigt är den stressrelaterad och psykiska ohälsan större i kvinnodominerade yrken. Allt detta bidrar till att kvinnor har sämre ekonomiska förutsättningar än män och att kvinnors livsinkomst blir lägre. Det är viktigt att motverka den strukturella lönediskrimineringen som finns mot kvinnodominerade yrken. Offentliga arbetsgivare ska gå före för jämställda löner och rätt till heltid och att det finns barnomsorg även för de som har sina arbetstider då förskolan normalt är stängd. Sverige är bättre än övriga europeiska länder på att inkludera utrikes födda kvinnor i arbetslivet, men det betyder inte att vi lyckas tillräckligt bra.

Medarbetare med olika erfarenhet

Kommuner och regioner har som stora arbetsgivare ett ansvar att säkerställa rekrytering av personer med olika former av funktionsnedsättning, såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning. Det är viktigt för kommuner och regioner som kan ta till vara den kunskap som personer med funktionsnedsättning har och om erfarenheter av bristande tillgänglighet, förståelse m.m. som kan bidra till att utveckla verksamheten. Inspirerande exempel finns via utmärkelsen Visa vägen.

Pension

Vi värnar en god allmän pension. Under de senaste decennierna har medellivslängden ökat markant. För de flesta innebär ett längre liv också fler år i god hälsa och i realiteten också fler år då man kan och ofta vill vara kvar i arbete. Detta är dock inte en entydig utveckling, skillnaderna på arbetsmarknaden är stora. I många arbeten når den reella genomsnittliga pensionsåldern inte ens upp till 65 år, och arbetstagare upplever försämrad hälsa redan innan pensionen. Politik för ett mänskligt arbetsliv är därför samhällsekonomiskt viktigt. Pensionsåldern bör vara mer flexibel, och rätten att ha kvar sitt arbete även efter 67 års ålder bör stärkas. Regelverken i dagens pensionssystem, såsom bromsen, premiepensionen och skattenivån, behöver analyseras så att pensionssystemet är långsiktigt hållbart och främjar jämställdhet och jämlikhet. Pensionsmedlen ska placeras etiskt och långsiktigt hållbart.

Ungdomsarbetslöshet

Det är viktigt att förbättra ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och skapa nya jobb för unga. Det viktigaste är att ge unga som saknar fullständiga gymnasiebetyg möjlighet att skaffa detta genom flexibla utbildningsvägar och bättre möjligheter till praktik. Viktigt att skapa ”Startcentraler”, där unga arbetslösa kan få individuell hjälp från dag ett. Det är viktigt att också utöka kommunernas ansvar för unga arbetslösa i samarbete med Arbetsförmedlingen. Kommunerna ska ha aktivitetsansvar för unga arbetslösa upp till 25 år och ges resurser för det. Norrköping är ett exempel där kommun och Arbetsförmedling har samarbetat för att minska ungdomsarbetslösheten.

Utvecklingstid

Miljöpartiet vill införa så kallad utvecklingstid. Den som tar ut utvecklingstid ska uppdatera sin kompetens genom att utbilda sig, prova på ett annat jobb eller starta eget företag. Samtidigt ska en vikarie gå in och göra den lediges jobb. Ledighetens längd ska kunna vara upp till ett år och ersättningen motsvara det personen skulle ha fått i a-kassa.

Visselblåsare

Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten måste värnas och stärkas. Miljöpartiet vill ha en lagstiftning som skyddar så kallade whistleblowers och som gäller över hela arbetsmarknaden.