Arbete

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitiken ska verka för en väl fungerande arbetsmarknad i hela landet. I det arbetet spelar utbildningspolitiken och den ekonomiska politiken en viktig roll. Arbetsmarknaden behöver bli bättre på att matcha arbetsgivare och arbetstagare. Vi värnar den svenska modellen där arbetsmarkna- dens parter gemensamt förhandlar fram vad som ska gälla på arbetsmarknaden genom kollektivavtal. Modellen bygger på att en hög andel av arbets- tagarna är fackföreningsanslutna, och den fackliga organiseringen bör uppmuntras. Vår politik ska ge alla människor möjlighet att efter sina förutsätt- ningar genom arbete bidra till samhället.

Arbetsförmedlingen

Miljöpartiet vill modernisera förmedlingen av arbete i Sverige. Arbetsförmedlingen har svårt att leva upp till de krav som dagens arbetsmarknad ställer. Vare sig arbetssökande eller arbetsgivare tycker att Arbetsförmedlingen passar deras behov. Arbetsförmedlingen behöver individanpassas. En effektiv förmedling av rätt jobb till rätt individ måste bli högsta prioritet. Arbetsförmedlingen bedriver sedan 2014 ett utvecklingsarbete med målsättningen att ge mer kvalificerad service åt kunder och arbetsgivare. Det är ett omfattande och långsiktigt arbete som sträcker sig fram till 2021.

Arbetslöshet

Det är genom kraftfull arbetsmarknadspolitik som vi löser arbetslösheten.

Arbetsrätt

Vi vill värna en fungerande arbetsrätt och ge arbetstagare inf lytande över både arbetets innehåll och arbetstiden. Arbetstagare ska ha goda utveck- lingsmöjligheter och känna sig delaktiga, trygga och respekterade. Alla har rätt till friskvård och en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Arbetstid

Det är viktigt att människor ska ha mer makt över sin tid och därför behövs reformer som sänker normalarbetstiden och ökar människors möjligheter att påverka sin arbetstid och sina arbetsvillkor. Arbetstiden är ofta dåligt fördelad över arbetslivet. Många som är nya på arbetsmarknaden arbetar mindre än de vill göra, andra sliter ut sig och lämnar arbetslivet i förtid. Det är viktigt att skapa förutsättningar för en bättre balans mellan arbete och fritid, och att att människor ska få mer makt över sin tid. Arbetstiden behöver vara mer fexibel för människors olika behov och livsfaser, och vi vill stegvis sänka normalarbetstiden. Den som vill ska kunna välja kortare arbetstid i stället för högre lön. Det är särskilt viktigt att se över arbetstiden för dem som arbetar inom omsorgen. Där upplever de anställda ofta stress,
en orimlig tidspress och dåliga arbetstider. Samtidigt vill många som arbetar deltid ha en heltidstjänst. Miljöpartiet står bakom allas rätt till heltid, samtidigt som det är viktigt att det ska vara en möjlighet att arbeta deltid för alla som behöver öka flexibiliteten i livet. Det gäller inte minst småbarnsföräldrar och äldre som närmar sig pensionen.

Jämställdhet

Diskriminering drabbar inte bara individen, utan är också kostsam för samhället. Den strukturella diskrimineringen finns på alla områden i arbetslivet, när det gäller lön, anställningsformer och arbetstid. Jämställda löner och ekonomisk självständighet är viktigt för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män.  I dag skiljer sig villkoren på arbetsmarknaden åt mellan kvinnor och män. Kvinnor arbetar i större utsträckning deltid och har tidsbegränsade anställningar. Samtidigt är den stressrelaterad och psykiska ohälsan större i kvinnodominerade yrken. Allt detta bidrar till att kvinnor har sämre ekonomiska förutsättningar än män och att kvinnors livsinkomst blir lägre. Det är viktigt att motverka den strukturella lönediskrimineringen som finns mot kvinnodominerade yrken. Offentliga arbetsgivare ska gå före för jämställda löner och rätt till heltid och att det finns barnomsorg även för de som har sina arbetstider då förskolan normalt är stängd. Sverige är bättre än övriga europeiska länder på att inkludera utrikes födda kvinnor i arbetslivet, men det betyder inte att vi lyckas tillräckligt bra. Det är inte acceptabelt att kön påverkar dina chanser till arbete eller studier mer än utbildningsnivå efter avslutad etablering.

Lagen om anställningsskydd

LAS är väl utformat som det ser ut idag och att turordningsreglerna fyller sitt syfte. Det är upp till parterna att avgöra om de vill använda sig av en avtalsturlista. Den måste dock givetvis verkligen baseras på företagets behov att behålla vissa personer i verksamheten, och inte diskriminering på grund av till exempel högre ålder.

Medarbetare med olika erfarenhet

Kommuner och regioner har som stora arbetsgivare ett ansvar att säkerställa rekrytering av personer med olika former av funktionsnedsättning, såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning. Det är viktigt för kommuner och regioner som kan ta till vara den kunskap som personer med funktionsnedsättning har och om erfarenheter av bristande tillgänglighet, förståelse m.m. som kan bidra till att utveckla verksamheten. Inspirerande exempel finns via utmärkelsen Visa vägen.

Strejkrätten

Jag värnar fackföreningarnas möjlighet att använda sig av strejkrätten och ser med oro på när en del partier vill begränsa strejkrätten. För mig och Miljöpartiet är det en mycket viktig fråga.

Trygghet

Miljöpartiet vill skapa en trygg arbetsmarknad för alla. I dag går utvecklingen mot ett arbetsliv där det blir allt svårare att få en fast anställning, framför allt för unga. Många arbetsgivare staplar visstidsanställningar på varandra. En person kan arbeta år efter år på samma arbetsplats med olika typer av korta anställningar, i stället för att få en fast anställning. Ett annat problem är ”ring
och springvikariaten” där arbetstagaren inte vet från dag till dag hur hen ska jobba. Det är därför viktigt att motverka missbruket av visstidsanställningar, timanställningar och sms-anställningar.

Ungdomsarbetslöshet

Det är viktigt att förbättra ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och skapa nya jobb för unga. Det viktigaste är att ge unga som saknar fullständiga gymnasiebetyg möjlighet att skaffa detta genom flexibla utbildningsvägar och bättre möjligheter till praktik. Viktigt att skapa ”Startcentraler”, där unga arbetslösa kan få individuell hjälp från dag ett. Det är viktigt att också utöka kommunernas ansvar för unga arbetslösa i samarbete med Arbetsförmedlingen. Kommunerna ska ha aktivitetsansvar för unga arbetslösa upp till 25 år och ges resurser för det. Norrköping är ett exempel där kommun och Arbetsförmedling har samarbetat för att minska ungdomsarbetslösheten.

Utvecklingstid

Miljöpartiet vill införa så kallad utvecklingstid. Den som tar ut utvecklingstid ska uppdatera sin kompetens genom att utbilda sig, prova på ett annat jobb eller starta eget företag. Samtidigt ska en vikarie gå in och göra den lediges jobb. Ledighetens längd ska kunna vara upp till ett år och ersättningen motsvara det personen skulle ha fått i a-kassa.

Visselblåsare

Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten måste värnas och stärkas. Miljöpartiet vill ha en lagstiftning som skyddar så kallade whistleblowers och som gäller över hela arbetsmarknaden.